รถแห่ กุมภาพันธ์ 66

รถแห่ ก.พ 2566
01 ก.พ - บ้านยา ต. บ้านยา อ. หนองหาน จ. อุดรธานี 9.00-12.00น.
02 ก.พ -
03 ก.พ - บ้านหนอง ต. อิสาณ อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ 15.00-18.00น. -20.00-23.00น.
04 ก.พ - บ้านหนองตะไก้ ต. สีแก้ว อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด 20.00-23.00น.
05 ก.พ -
06 ก.พ -
07 ก.พ -
08 ก.พ - บ้านท่าแร่ ต. ดอนหัน อ. เมือง จ. ขอนแก่น 11.30-15.30น.
09 ก.พ -
10 ก.พ - บ้านหนองขาม ต. บัวแดง อ. ปทุมรัตน์ จ. ร้อยเอ็ด บ่าย14.00-17.00น. / ค่ำ 19.00-22.00น.
11 ก.พ - บ้านห้วยทราย ต. โนนราษี อ. บรบือ จ. มหาสารคาม 14.00-17.00น.
12 ก.พ - บ้านโนนม่วง ต.บ้านดู่ อ. นาโพธิ์ จ. บุรีรัมย์ 13.00-16.00น.
13 ก.พ -
14 ก.พ -
15 ก.พ -
16 ก.พ -
17 ก.พ -
18 ก.พ -
19 ก.พ -
20 ก.พ -
21 ก.พ -
22 ก.พ -
23 ก.พ - บ้านเสาเล้า ต. กุดเพียขอม อ. ชนบท จ. ขอนแก่น 14.00-17.00น.
23 ก.พ - รอบบ่าย : บ้านโนนสมบูรณ์ ต. สามขาม อ กุฉินารายน์ จ กาฬสินธุ์ 15.00-18.00น.
24 ก.พ - บ้านโคกสูง ต. ยาง อ. บรบือ จ. มหาสารคาม 14.00-18.00น.
บ้านดอนหัน ต โพนงาม อ โกสุมพิสัย จ มหาสารคาม 15.00-18.00และ 20.00-23.00 น 6 ชม
25 ก.พ - รอบบ่าย : บ้านเหล่าโพธิ์ ต. หนองกุงสวรรค์ อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม 14.00-17.00น.
- รอบค่ำ : บ้านหนองเสียว ต. นาข่า อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม 20.00-23.00น.
26 ก.พ - ม.บ. pshome4 เหล่านาดี ต. เมืองเก่า อ.เมือง จ. ขอนแก่น 11.00-14.00น.
- งานพี่ลอง จ. อุดรธานี เช้า 9.00-12.00น. บ่าย 13.00-16.00น.
27 ก.พ - บ้านโนนสมบูรณ์ ต. หนองตาด อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ 15.00-18.30น.
- โคกสูง ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 20.30-00.30 น
ขอขอบพระคุณท่านเจ้าภาพหลายๆๆเด้อจ้า
28 ก.พ - บ้านลาดใหญ่ ต. ลาดใหญ่ อ. เมือง จ. ชัยภูมิ บ่าย13.00-16.00น. / ค่ำ 18.00-21.00น.

Visitors: 273,312