ตุลาคม 68

ต.ค 68

1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.
8. 
9. 
10.
11. บ้านกุดน้ำใส ต. กุดน้ำใส อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด 
12.
13.
14.
15.
16. บ้านโนนสำราญ ต. โคกล่าม อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์ 
17.
18. บ้านขนวนนคร ต.กุดกว้าง .หนองเรือ จ.ขอนแก่น
19. บ้านนาด้วง ต. นาด้วง อ. นาด้วง จ. เลย  
20.
21.
22.
23.
24.  กำนันแกะ
25.  กำนันแกะ
26.  กำนันแกะ
27.
28.
29. บ้านเหมื่อดแอ่หนองโดน ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
30.
31. บ้านไพรขลา ต. ไพรขลา อ. ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์
Visitors: 558,838