ธ.ค 66

1.  ป๋าช่วย
2. ป๋าช่วย
3. ป๋าช่วย
4. กำนันแกะ
5. กำนันแกะ
6. กำนันแกะ
7. กำนันแกะ
8. กำนันแกะ
9. กำนันแกะ
10. กำนันแกะ
11. กำนันแกะ
12. เดินทาง
13. บ้านนา ต. ภูเงิน อ. กันทลักษณ์ จ. ศรีสะเกษ
14. งานงิ้ว หนองสองห้อง  อ. หนองสองห้อง ขอนแก่น คุณสวัสดิ์
15. บ้านแข่ ต. แข่ อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ  
16. วัดขาชันโลง ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
17. บ้านเหล่าเรือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง จ. ร้อยเอ็ด
18. บ้านโคกมั่งงอย ต. โคกมั่งงอย อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ
19.  บ้านสงเปลือย ต. บ้านธาตุ อ. เชียงคาน จ. เลย  
20.
21.   โรงเรียนบ้านโพนยาง ต. โพนยาง อ. วังหิน จ. ศรีสะเกษ 
22.  งานงิ้ว อ.กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์
23.  โรงเรียนบ้านนาแพง ต. นาแพง อ .โคกโพธิ์ชัย จ. ขอนเเก่น
24.  บ้านโจด ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
25.  บ้านโนนงิ้ว ต. ห้วยหิน อ. หนองหงส์ จ. บุรีรัมย์
26.  วัดแม่ย่าซอม สระแก้ว
27.  วัดปอพาน ต. ทุ่งอรุ่ง อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา
28.  บ้านไทรงาม ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
29.  บ้านกุดยาง ต. หมากเขียบ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ
30. บ้านอ้อมเเก้ว ต.ก้านเหลือง อ.อุทมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
31.  บ้านโนน ต. โนนสำราญ อ. เมือง จ. ชัยภูมิ
Visitors: 273,262