มกราคม 69

ม.ค 2569
01 ม.ค -  วัดบ้านนาฮัง ต. หนองขวาว อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์
02 ม.ค -  บ้านขาม ต. ไพรขลา อ. ชุมพล จ. สุรินทร์
03 ม.ค -
04 ม.ค -  วัดพิกุลทอง ต.ชุมพวง อ. ชุมพวง จ.นครราชสีมา
05 ม.ค -
06 ม.ค -
07 ม.ค-
08 ม.ค - วัดโกรกกราก จ. สมุทรสาคร
09 ม.ค - กำนันแกะ
10 ม.ค - วัดประชานิมิต ต. ท่าโรง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 
11 ม.ค - กำนันแกะ
12 ม.ค -
13 ม.ค -
14 ม.ค -
15 ม.ค -
16 ม.ค -
17 ม.ค - วัดบ้านโซงเลง บ้านโซงเลง ต หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
18 ม.ค -
19 ม.ค -
20 ม.ค -  บ้านท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัม  
21 ม.ค -
22 ม.ค -
23 ม.ค - 
24 ม.ค -
25 ม.ค -
26 ม.ค -
27 ม.ค -
28 ม.ค-
29 ม.ค -
30 ม.ค -
31 ม.ค - จอง วัดโพธิ์ศรีวนาราม (บ้านหลุบกุง - หนองกุงพัฒนา) ต. โนนจาน อ. บัวลาย จ. นครราชสีมา

Visitors: 493,405