เมษายน 69

เม.ย 69
1.  บ้านท่าศิลา ต. สันป่าตอง อ. นาเชือก จ. มหาสารคาม / จอง
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.
8.
9. บ้านวังม่วง ต. หนองโพนงาม อ. เกตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ 
10. วัดป่าวิมุตติธรรม บ้านดอนเขียง ต. คำแมด อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น
11. บ้านศิลาทอง ต. บึงพะไล อ. แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา
12. วัดทรายมูล บ. นาหนองทุ่ม ต. บ้านแก้ง อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ ฉลองศาลาการเปรียญ 
13. งานประจำปี ศาลหลักเมืองบ้านเพชร ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ จอง
14. บ้านแก ต. ธัญญา อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์
15. บ. กุดโง้ง ต. โพนข่า อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ 
16. บ้านหนองเม็ก ต. ตำแย อ. พยุห์ จ. ศรีสะเกษ 
17.
18.  บ้านนากลาง ต. นากลาง อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Visitors: 558,884