พ.ค 67

พ.ค 67
1.  ป๋าช่วย
2.  ป๋าช่วย
3.  ป๋าช่วย
4. 
5.  วัดบ้านก่อ ต. หนองไฮ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ
6. บ้านจาน ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
7. บ้านสระโพนทอง ต. ทุ่งหลวง อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด
8.  บ้านท่าลาด ต. ม่วงลาด อ. จังหาร จ. ร้อยเอ็ด
9.  บ้านเสียว ต. เสียว อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ จ. ศรีสะเกษ
10. อ วิงหิน จ ศรีสะเกษ ผจก ใหญ่ จอง
11. โรงเรียนนาคำวิทยา ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
12. บ้านเพ็ก ต รังแร้ง อ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
13. วัดศิริมงคล บ้านนาเจริญ ต นาเจริญ อ เดชอุดม จ อุบลราชธานี
14.
15. 
16. บ้านกุดประทาย ต. กุดประทาย อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี
17. บ้านหนองแค ต. หนองแค อ. ราษีไศล จ. ศรีษะเกษ
18. อ รัตนบุรี จ สุรินทร์ /เจ้ลำใย
19. วัดใหม่หนองบัวรี ต.ชุมพวง อ.ชึมพวง จ.นครราชสีมา
20. บ้านนาคำ ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
21. บ้านเสือโก้ก ต. เสือโก้ก อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม
22. วัดแจ้งสว่างบ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
23. บ้านหนองผะองค์ ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรีมย์
24. บ้านหนองปอแดง ต. กวางโจน อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ 
25. บ้านยาง ต. ยาง อ. บรบือ  จ. มหาสารคาม  / น้องแม็ค จอง
26. บ้านหนองแสน ต หนองแสน อ วาปีปทุม จ มหาสารคาม
27. เทศบาลตำบลเมืองสรวง อ. เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
28. บ้านหนองแซง ต. หนองแซง อ. บ้านแฮด จ. ขอนแก่น
29. บ้านป่าสุ่ม ต. อุ้มเม้า อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
30.
31. วัดโพนงาม บ้าน ติดต่อ ต นาอาน จ เลย /ซ้อเบียร์
Visitors: 273,312